Pieridae - Chris Tenney
Florida White	Appias drusilla

Florida White Appias drusilla