Riodinidae - Chris Tenney
Rounded Metalmark	Calephelis perditalis

Rounded Metalmark Calephelis perditalis